Częstochowa pozyskała 14,4 mln zł unijnego dofinansowania do dwóch projektów społecznych mających na celu wyrównywanie szans edukacyjnych w szkołach podstawowych i liceach oraz pomoc osobom w kryzysie bądź zagrożonym wykluczeniem.

Środki na oba projekty Częstochowa zdobyła w trybie konkursowym z programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.

Oba projekty łączy m.in. oferta wsparcia psychologicznego i psychoterapeutycznego, szczególnie dziś ważnego w przypadku dzieci i młodzieży w kontekście ich przyszłych życiowych perspektyw mówi zastępca prezydenta miasta Łukasz Kot, zajmujący się m.in.  obszarem funduszy wspólnotowych, z których korzysta częstochowski samorząd.  –  Cieszy zwłaszcza zakładana, imponująca liczba osób – dzieci, ale i dorosłych – które skorzystają z działań sfinansowanych ze zdobytych przez nas środków.

Rzeczywiście, z projektu dotyczącego szkół skorzysta aż 2,7 tys. młodych ludzi, a z drugiego projektu – chroniącego przed ryzykiem wykluczenia społecznego –  m.in. 225 osób „w kryzysie” oraz ok. 200 dzieci i młodych ludzi, m.in. z niepełnosprawnościami.

,,Szkoła możliwości” – bo tak nazywa się pierwszy z projektów – pomoże wyrównać szanse edukacyjne i rozwojowe 2703 uczennicom i uczniom. Będą na nich czekać m.in. zajęcia specjalistyczne, wyrównawcze, indywidualizujące proces kształcenia, rozwijające umiejętność uczenia się, ale i zajęcia integracyjne, związane z wyborem zawodu, spotkania z psychologami i pedagogami. Lepsze kompetencje z zakresu edukacji włączającej (na studiach podyplomowych czy kursach) zyska 442 pedagogów.  Do szkół trafi sprzęt (w tym IT i specjalistyczny) oraz pomoce dydaktyczne wspierające nauczycieli w pracy z dziećmi i młodzieżą o specyficznych, indywidualnych potrzebach. ,,Szkoła możliwości” potrwa do połowy 2027 roku w 22 podstawówkach (nr 1, 2, 7, 11, 12, 14, 15, 20, 21, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 42, 47, 48, 51, 52 i 54) i 4 liceach ( I LO, II LO, V LO i VIII LO Samorządowym).  

Spośród 139 pomysłów wybranych w konkursie w ramach działania ,,Kształcenie ogólne” częstochowska „Szkoła możliwości” otrzymała najwyższe dofinansowanie – 9 mln 826 tys. zł (przy całkowitej wartości projektu wynoszącej 10,3 mln zł).  

Bardzo młodzi ludzie są także wśród beneficjentów drugiego projektu – o nazwie ,,Rozwiń skrzydła” – choć ten adresowany jest również do dorosłych: zagrożonych ubóstwem bądź marginalizacją społeczną, przechodzących przez życiowy kryzys. Wsparcie otrzyma 225 osób wymagających interwencji kryzysowej – 200 w Ośrodku Interwencji Kryzysowej, a 25 w ramach czasowego pobytu w miejscu schronienia dla osób doświadczających przemocy i będących w kryzysie. Będzie można skorzystać m.in. z pomocy psychologicznej, poradnictwa prawnego czy psychoterapii.

Wsparcie skierowane będzie też do 80 dzieci (oraz ich rodziców) w wieku przedszkolnym i szkolnym (zwłaszcza dzieci z niepełnosprawnością) w ramach tzw. przystanku ,,Rozwiń skrzydła” prowadzonego przez MOPS –  z terapeutami środowiskowymi, psychologami, logopedą i trenerem integracji sensorycznej. Ponadto na 107 dzieci i nastolatków z 9 placówek opiekuńczo-wychowawczych czekać będą usługi terapeutyczne, zajęcia rozwijające zainteresowania czy wyrównujące zaległości edukacyjne. Pomyślano o doskonaleniu personelu – w szkoleniach będzie mogło wziąć udział 10 pracowników stykających się na co dzień z osobami w kryzysie. Doposażone w sprzęt będą też Ośrodek Interwencji Kryzysowej i MOPS (na potrzeby działalności ,,przystanku”).

Na projekt „Rozwiń skrzydła”, który potrwa od początku września tego roku do końca września roku 2026, miasto zdobyło ponad 4,5 mln zł w ramach działania ,,Wsparcie rodziny, dzieci i młodzieży oraz deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej”. Wartość całego projektu to 4,8 mln zł.    

Z nowo uruchomionych dla Polski środków unijnych Częstochowa już wdraża program „Czas na staż” o wartości ponad 4,2 mln zł. Dzięki niemu z płatnych staży skorzysta finalnie blisko 1 tys. młodych ludzi ze szkół technicznych i branżowych. Ze środków unijnych przeznaczonych dla Subregionu Północnego naszego województwa realizowany jest także program podnoszący kompetencje zawodowe pracownic i pracowników jednostek samorządowych z całego subregionu, w tym także z Częstochowy.  

fot. Łukasz Kolewiński/UM

Sprawdź aktualny stan powietrza w Częstochowie

Interaktywna mapa smogowa

Wyświetl mapę